Meteen naar de inhoud
Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Hutrerts Administraties en Belastingadvies

 

Artikel 1 Algemeen

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

A opdrachtgever : De partij die opdracht geeft.

B opdrachtnemer : Huberts Administraties en Belastingadvies

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.7 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever respectievelijk hun rechtsopvolger(s), behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, u’elke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2.2 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.3 Deze voorwaarden zrjn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.

2.4 De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van de overeenkomst. De opdrachtnemer verklaart de daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.

 

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door de opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst volledig en juist weer te geven.

3.2 Het staat partijen vrij te bewijzen dat de overeenkomst op andere wijze tot stand is gekomen.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde trld tenzij uit de aard, strekking of inhoud van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3.4 Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet opdrachtgever opdrachtnemer dus schriftelijk in gebreke stellen.

 

Artikel 4 Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorïn en op gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2 In geval van opdrachten tot controle van financiële verantwoordingen zal opdrachtgever de opdrachtnemer op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor de uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.

4.3 Opdrachtgever staat in voor de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de aan de opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zoveÍ uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.

4.4 De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en het extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zljn voor rekening van de opdrachtgever.

4.5 Indien en voor zovet opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

 

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht

5.1 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende opdracht uitgevoerd wordt.

5.2 Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen zum in opdracht van opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aan’i,ullende opdracht aan opdrachtgever in rekening. Opdrachtnemer mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij opdrachtgever in rekening brengen.

5.3 In afwijking van lid 2, brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kan worden toegerekend.

5.4 Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken zal hij daartoe overgaan.

5.5 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht.

 

Artikel 6 Geheirnhouding

6.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

6.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

6.3 Tenzij daartoe door opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van opdrachtnemer, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

 

Artikel 7 Intellectuele eigendorn

7.1 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest, welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uiwoering van de opdracht van opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, adviezen, (model-)contracten, werkwijzen en andere geestesproducten van opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

7.3 Het is opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door opdrachtnemer geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer totdat opdrachtgever al zijn verplichtingen is nagekomen.

8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zakente verpanden of op een andere manier te bezwaren.

8.3 Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarcp rechten vestigen of doen gelden, dan moet opdrachtgever opdrachtnemer daarvan zo snel als van hem kan worden verwacht, op de hoogte te stellen.

8.4 Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal en de polis van deze verzekering op verzoek, meteen ter inzage te geven.

8.5 De door opdrachtnemer geleverde zaken, die volgens lid 1. van dit artikel bepaalde, onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen alleen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht maar nooit als betaalmiddel worden gebruikt.

8.6 Wil opdrachtnemer zijnin dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft opdrachtgever onvoorwaardelijke en niet henoepbare toestemming aan opdrachtnemer – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van opdrachtnemer zich bevinden te betreden om deze zaken terug te nemen.

 

Artikel 9 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

9.1 Als opdrachtnemer aan opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht zaken ter beschikking heeft gesteld, moet opdrachtgever het geleverde op zijn schriftelijke verzoek binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, wij van gebreken en volledig teruggeven. Komt opdrachtgever deze verplichting niet na, dan zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

9.2 Als opdrachtgever, nadat hij een aanmaning heeft ontvangen, alsnog in gebreke blijft, mag opdrachtnemer de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op hem verhalen.

 

Artikel 10 Honorarium

10.1 Wanneer partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, stelt opdrachtnemer zijn tarief vast volgens zijn uurtarief.

10.2 In het tarief van de opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en telefoonkosten. Reistijd berekent hij voor de helft door van het uurtarief tenzij anders overeengekomen.

10.3 Bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeldt.

10.4 Als opdrachtnemer met opdrachtgever een uurtarief afspreekt, mag opdrachtnemer dit tarief toch verhogen.

10.5 Indien nade totstandkomingvande overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen enlof prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

10.6 Het honorarium van opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden wordt per week, per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde gedagen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

10.7 De opdrachtnemer mag – zonder voorafgaande schriftelijke mededeling- per I januari van ieder kalenderlaar het in de offerte overeengekomen tarief verhogen met maximaal het door het CBS verstrekte percentage van de inflatie in het voorgaande jaar.

 

Artikel 11 Betaling

11.1 Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan twee weken dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in Euro’s.

11.2 Indien opdrachtgever niet binnen de onder 9.1 genoemde termijn heeft betaald, is opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverÍninderd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Een deel van de maand wordt daarbij beschouwd als een hele maand.

11.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-) kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen in mindering te brengen van de kosten, vervolgens van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan zonder daardoor in verzuim te komen een aanbod tot betaling weigeren, als opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen rente en kosten worden voldaan.

11.4 Blijft betaling langer dan I maand uit, dan kan opdrachtnemer de uitvoering van de opdracht stilleggen totdat betaald is.

11.5 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is opdrachtnemer gerechtigd van opdrachtgever te verlangen. dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door opdrachtnemer te bepalen voÍn. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uiwoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever Íuul opdrachtnemer uit welke hoofcle ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

ll.7 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

 

Artikel 12 Reclames

12.1 Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of factuurbedrag dienen schriftelijk binnen twee weken na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover opdrachtgever reclameert, danwel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt. De ingebrekestelling moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkomingen bevatten, zodat opdrachtnemer er adequaat op kan reageren.

12.2Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichtingvan opdrachtgever niet op.

12.3 ln geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door opdrachtgever reeds betaald honorarium.

 

Artikel 13 Leveringstermiin

13.1 Is opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie enlof materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikkin g zijn gesteld.

13.2 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

13.3 De overeenkomst kan -tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzlj de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermrjn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 265 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 14 Opzegging

14.1 Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

14.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld en schriftelijk te worden bevestigd.

14.3 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever heeft opdrachtnemer recht op compensatie. Als een prijsafspraak over een bepaalde periode is overeengekomen bedraagt de compensatie 750Á van de toekomstige termijnen. In andere situaties bedraagt de compensatie de som van de declaraties van de voorgaande maanden met een maximum van 12 maanden.

14.4 Bij voortijdige beëindiging door opdrachtgever zal opdrachtnemer desgevraagd en in overleg zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.

14.5 De kosten van overdracht zijn voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

15.1 Opdrachtnemer zal zrjn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een administrateur en belastingadviseur kan en mag worden verwacht. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor niet gehaalde resultaten. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever hem onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daarvoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van één maal het bedrag van het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, tenzij er aan de zijde van de opdrachtnemer sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

15.2 In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart de opdrachtgever opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds danwel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van de opdrachtnemer.

15.3 ln geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofcle ook, die stellen schade te hebben geleden door ofverband houdende met een dienst die opdrachten aan opdrachtgever heeft verleend. Dit artikel is niet van toepassing op vorderingen die zijn veroorzaakt door opzet ofgrove schuld van opdrachtnemer.

15.4 Als door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever Íumgewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

15.5 ln geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van opdrachtgever of op indirecte schade en gevolgschade.

15.6 Opdrachtgever kan binnen een maand nadat opdracht is afgerond schriftelijk beroep doen op een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.

 

Artikel 16 Vriiwaringen

16.1 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectueel eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

16.2 ‘Wanneer opdrachtgever Íurn opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of bijvoorbeeld software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Vervaltermijn

17.1 Voor zover in de Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke ookjegens opdrachtnemer in verband met werkzaamheden door opdrachtnemer in ieder geval na één jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 18 Toepasseliik recht en forumkeuze

18.1 Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ook wanneer de opdrachtgever in het buitenland woont of is gevestigd.

18.2 Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer zijn woonplaats heeft.

18.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 zijn opdrachtgever en opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.

 

Artikel 19 Wijzigingen

19.1 Deze voorwaarden zijn gedoneerd bij de Kamer van Koophandel waar opdrachtnemer staat ingeschreven. De laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold op het moment dat de opdracht tot stand kwam, is altijd de geldende versie.